27 Listopada 2022 NiedzielaImieniny obchodzą: Damazy, Dominik, Leonard, Maksymilian, Oda, Stojgniew, Walery, Wirgiliusz

Get Adobe Flash player
  
  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)

  Szukaj:
Zabytki
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego- znajduje si? w zbudowanym w 1865 roku Ko?ciele poewangelickim w Lipuszu. Muzeum powsta?o w 2002 roku. Do tej pory zgromadzono 250 eksponatw. W Muzeum znajduj? si? stare sprz?ty domowe oraz sprz?ty gospodarskie tj: naczynia kuchenne, magiel, drewniane ??ka, r?ne rodzaje kierzonek, kopanka, 2 m?ockarnie konne, kamienie do ?rutownika, wz konny, cepy, uprz??e konne, orczyki, drewniana pompa, cierlica do lnu, drobne narz?dzia i wiele innych. Z sprz?tw do prac polowych zgromadzono: kopark? konn?, kilka rodzaje bron, p?ugi. W Muzeum zobaczy? mo?na tak?e wz stra?acki z1913r., warsztat tkacki z pocz?tku XX wieku. Podziwia? tu rwnie? wiele przedmiotw u?ytkowych, ktre ju? na zawsze znikn??y z wiejskich zagrd. Muzeum mie?ci si? przy ulicy Wybickiego. Zbiory mo?na ogl?da? codziennie w godz. 10 -18. Wst?p bezp?atny. Tel. (58) 687 45 81

Ko?ci? parafialny p.w ?w. Micha?a Archanio?a- zosta? wzniesiony w latach 1866 1867 w stylu neogotyckim. Kilka elementw we wn?trzu obecnej ?wi?tyni pochodzi z poprzednich ?wi?ty?, ktre zosta?y zniszczone przez po?ary. Najstarszym zachowanym zabytkiem jest p?nobarokowafigura Matki Bo?ej z Dzieci?tkiem wykonana z br?zu z ok. 1600 r. Polichromie ko?cio?a, obraz ?w. Micha?a Archanio?a wykona? w 1924 roku artysta plastyk Leon Drapiewski.

M?yn Wodny w Lipuszu- Pochodzi z pocz?tkw XIX wieku. Klasyczny m?yn poruszany si?? spadaj?cego wodospadu (energia odzyskiwana z wody spadaj?cej nieprzerwanie z du?ych wysoko?ci). Le?y nad Czarn? Wd?. Pocz?tkowo by? wy??cznie konstrukcj? drewnian?, z czasem zosta? podmurowany. Dzi? jest starannie zakonserwowanym zabytkiem kultury kaszubskiej. Jest on jednym z nielicznych, starannie odrestaurowanych m?ynw wodnych na Pomorzu Gda?skim. Jednocze?nie pozostaje pami?tk? po dawnej historii ziemi kaszubskiej. Lipuski m?yn wodny mo?na obejrze? tak?e od strony rzeki, gdy? nieopodal przebiega szlak kajakowy na rzece Wdzie.

Walory naturalne gminy

Gmina Lipusz posiada ciekawe walory przyrodnicze: Rzek? Wd? (Czarna Wda).
Znaczna lesisto?? terenu, dobre warunki klimatyczne, urozmaicenie krajobrazu spowodowane du?ym nachyleniem zboczy i rynien. Liczne, czyste jeziora, k?pielisko nad jeziorem Du?e Skrzynki. Na tym terenie wyst?puje 28 chronionych gatunkw zwierz?t m.in. Perkoz dwuczuby, ?ab?d? krzykliwy, bielik, b?k, szlagar, nurog?? itd. Prawie ca?a powierzchnia gminy obj?ta jest ochron? w obr?bie Lipuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Gowidli?skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Po?udniowo-wschodni fragment gminy stanowi cz??? Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Dodatkowo Gmina Lipusz znajduje si? na obszarze Natura 2000 oraz rezerwatu Bory Tucholskie.

Pomniki przyrody

- Diabelski kamie? jest to pomnik przyrody nieo?ywionej a dok?adniej g?az narzutowy o obwodzie 7 metrw. G?az pochodzi z epoki polodowcowej, nie by?oby w tym nic dziwnego poniewa? zdaniem specjalistw takie kamienie nie s? rzadko?ci? na Kaszubach, gdyby nie pewna historia. ?rd?a donosz? ze kamie? nie znalaz? si? przypadkowo w tym miejscu, mieszka?cy twierdz? ?e postawi? go diabe?, poniewa? nie zd??y? go donie?? do ko?cio?a przed pianiem koguta. Na kamieniu po tym zdarzeniu mo?na jeszcze dostrzec ?lady diabelskich pazurw. Dzi?ki temu, ?e g?az znajduje si? na terenie ?cie?ki dydaktycznej- mo?emy go podziwia? jako pi?kny i tajemniczy pomnik przyrody.

-Tuszkowska Matka - pomnik przyrody o?ywionej. Jest to sosna pospolita w wieku oko?o 230 lat, obwd 3,20 m, wysoko?? 30m. W oglnopolskim konkursie "Przegl?du Le?niczego" na najgrubsze drzewo pomnik przyrody, zaj??a 28 miejsce na 264 zg?oszone drzewa. Z tym drzewem powi?zana jest tak?e pewna legenda, ktra wyja?nia pochodzenie :W Tuszkowach zmar?a najstarsza wiekiem kobieta zwana Tuszkowsk? Matk?. Ca?a wie? uczestniczy?a w kondukcie ?a?obnym. Z ty?u powoli wieziono trumn? na wozie poruszanym przez wo?y. Nie milk?y nabo?ne pie?ni. Kondukt posuwa? si? powoli dawn? piaszczyst? drog? na cmentarz w Lipuszu. Kiedy ?a?obna procesja znalaz?a si? w po?owie drogi mi?dzy Tuszowami a Lipuszem, wszyscy us?yszeli pi?kny ?piew jakiego? ptaka, dziwne, gdy? by?a ju? p?na jesie?. ?piew ptaka by? tak dono?ny, ?e wystraszone wo?y nie chcia?y i?? dalej. Gwa?townie szarpn??y wozem, w wyniku czego trumna zsun??a si? na ziemi?. Uczestnicy pogrzebu uznali ca?e to zdarzenie za znak, ?e zmar?a obra?a sobie jako miejsce wiecznego spoczynku ten w?a?nie pagrek, nad ktrym zjawi? si? ptak. Pochowali j? wi?c opodal drogi na zboczu pagrka. Na grobie starej kobiety wyros?a sosna, ktra pot??nia?a z biegiem lat. Na pami?tk? tego wydarzenia nazwano t? sosn? - Tuszkowsk? Matk?. Tuszkowska Matka to jeden z cenniejszych walorw gminy Lipusz, ktre warto zobaczy?.

- "Grupa Trzech D?bw" to rosn?ce obok siebie trzy d?by szypu?kowate o obwodzie kolejno 3,00 m, 3,20 m, 3,90 m i wysoko?ci 25 m, 25 m, 27 m. D?by znajduj? si? niedaleko Le?niczwki P?ociczno.

Last Updated on Saturday, 03 September 2011 22:29