27 Listopada 2022 NiedzielaImieniny obchodzą: Damazy, Dominik, Leonard, Maksymilian, Oda, Stojgniew, Walery, Wirgiliusz

Get Adobe Flash player
  
  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)

  Szukaj:
Atrakcje okolicy
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Miejsca, ktre warto odwiedzi?

Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich- muzeum istnieje od 1906 r. powsta?o dzi?ki twrczo?ci Teodory i Izydora Gulgowskich. Zagospodarowanie muzeum kszta?towa?o si? etapowo. Muzeum zajmuje si? popularyzacj? kultury ludowej Kaszub. Obecnie w Parku obejrze? mo?na zagrody, tartak, ku?nie i karczm?, pojedyncze cha?upy, szko??, ko?ci? oraz wiatraki. Wn?trza s? tradycyjnie wyposa?one w urz?dzenia i sprz?ty u?ywane w przesz?o?ci przez miejscow? ludno??. Muzeum jest organizatorem wystaw, konkursw, lekcji muzealnych, imprez folklorystycznych, pokazw rzemios?a sztuki ludowej, koncertw itp. Prowadzi tak?e sprzeda? pami?tek sztuki ludowej.

Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny

Wdzydze Kiszewskie
83-406 W?glikowice
tel. (58) 686 11 30

XI-III pn.-pt. 10:00-15:00,
IV, IX wt.-nd. 9:00-16:00
V-VI wt.- pt. 9:00-16:00
X wt.-nd. 10:00-15:00

tel./fax 58686 11 30

www.muzeum-wdzydze.gda.pl

Muzeum Ziemi Ko?cierskiej- placwka daje mo?liwo?? zwiedzania wystawy historycznej obejmuj?cej histori? miasta Ko?cierzyna i Ziemi Ko?cierskiej. W Muzeum warto zobaczy? eksponaty i tablice obrazuj?ce dzieje Ko?cierzyny i Ziemi Ko?cierskiej oraz kultur? zamieszkuj?cej je ludno?ci. Atrakcj? ekspozycji s? zgromadzone i zaprezentowane znaleziska archeologiczne pochodz?ce z obszaru powiatu ko?cierskiego, wytwory r?kodzie?a ludno?ci kaszubskiej (meble, hafty, plecionki, rze?by, naczynia) obrazuj?ce ?ycie codzienne Kaszubw w poprzednich stuleciach.Muzeum Ziemi Ko?cierskiej
ul. Rynek 9,
83-400 Ko?cierzyna
tel. (058) 680-04-88,


Godziny otwarcia/zamkni?cia

Sezon letni V-VIII:

Poniedzia?ek - 8.00 - 16.00
Wtorek- sobota - 10:00 - 18:00
Niedziela - 12:00 - 18:00

IX:

Poniedzia?ek-pi?tek - 8.00 - 16.00
Sobota - 10:00 - 18:00
Niedziela - 12:00 - 18:00

Sezon zimowy X-IV:

Poniedzia?ek-pi?tek - 8.00 - 16.00
Sobota- Niedziela - nieczynneMuzeum Ziemi Zaborskiej- Muzeum znajduje si? w Wielu, znajduj? si? tam zasoby zwi?zane z kaszubszczyzn? i dorobkiem kulturowym mieszka?cw ziemi zaborskiej. Muzeum posiada zbr okaza?ych rogw do tabaki, a tak?e prezentowane s? dzie?a za?o?yciela muzeum oraz twrcy oryginalnej szko?y haftu.

Czynne w sezonie: 9:00-16:00 poza sezonem na ?yczenie. Tel. 58687 34 70

Muzeum Akordeonu w Ko?cierzynie- jest to pierwsze w Polsce Muzeum Akordeonu.
W Muzeum mie?ci si? 117 akordeonw.


Muzeum Akordeonu w Ko?cierzynie
ul. D?uga 31,
83-400 Ko?cierzyna
tel. (058) 684-93-62

Godziny otwarcia

Pa?dziernik - Kwiecie?

poniedzia?ek - pi?tek 8:00 - 16:00
sobota - niedziela nieczynne

Maj - Sierpie?
poniedzia?ek 8:00 - 16:00
wtorek - sobota 10:00 - 18:00
niedziela 12:00 - 18:00

Wrzesie?
poniedzia?ek - pi?tek 8:00 - 16:00
sobota 10:00 - 18:00
niedziela 12:00 - 18:00Kr?gi Kamienne w Odrach- najwi?kszy w Polsce i najbardziej znany zesp? kurhanw i kamiennych kr?gw znajduj?cych si? w lesie. Ca?y obszar cmentarzyska jest rezerwatem przyrody. Latem wst?p do rezerwatu jest odp?atny. Po?rd sosnowego lasu usytuowanych jest 10 ca?ych i 2 fragmenty kr?gw. Najmniejszy ma ?rednic? 15 m, a najwi?kszy 33 m. Na terenie rezerwatu znajduj? si? ok. 30 kurhanw o ?rednicy od 8-12 m oraz prawie 500 pochwkw cia?opalnych. Trasa cmentarzyska jest dobrze oznakowana strza?kami.

Muzeum Hymnu Narodowego w B?dominie- na terenach po?o?onych na p?noc i wschd od Ko?cierzyny znajduje si? dawny maj?tek Wybickich. W tym nie du?ym szlacheckim dworku urodzi? si? i sp?dzi? swoj? m?odo?? twrca polskiego hymnu Jzef Wybicki. Istniej?cy obecnie dwr rozbudowano w roku 1912. Od roku 1977 dzia?a w nim jedyne w kraju Muzeum Hymnu Narodowego, prezentuj?ce posta? twrcy hymnu na tle epoki oraz losy Mazurka D?browskiego.

Muzeum Hymnu Narodowego w B?dominie
B?domin 16,
83-422B?domin

Tel. (58) 687 71 83

Godziny otwarcia Muzeum

  • 01.05.-30.09. wt. - sob. godz. 9.00-17.00 - niedziele i ?wi?ta 10.00-17.00

  • 01.10.-30.04. wt. - sob. godz. 9.00-15.00 - niedziele i ?wi?ta 10.00-15.00Muzeum Kolejnictwa- znajduje si? w dawnej parowozowni z roku 1929, mo?na tam obejrze? kilkana?cie starych pojazdw, wagony motorowe z lat mi?dzywojennych oraz r?czn? drezyn?. Latem istnieje mo?liwo?? umwienia si? na wycieczk? ciuchci? po okolicy.

Muzeum Kolejnictwa

ul. Towarowa

83-400 Ko?cierzyna, 7,

tel. 58 721 86 31

Skansen jest czynny codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00.