Lipusz jest starą osadą której historia sięga czasów pogańskich na co wskazuje cmentarzysko prehistoryczne wykryte przed II wojną światową  na roli parafialnej. Pierwszą wzmiankę historyczną o Lipuszu znajdujemy w wykazie danin rzymskich duchowieństwa pomorskiego  z 1398 roku i to pod nazwą Lyndenpush. Nazwa Lipusz, którą można tłumaczyć jako lipowy gaj składa się z połączenia dwóch pojęć polskiego "lipa" oraz niemieckiego "busch".
Z dniem 1 stycznia 1984 roku została reaktywowana Gmina Lipusz . Dnia 24 stycznia 1983 r. w Dzienniku Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Nr 70 pod poz. 214 ukazało się rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 17 grudnia 1983 roku w sprawie utworzenia w województwie gdańskim Gminy Lipusz z siedzibą gminnych organów władzy i administracji państwowej w Lipuszu.
W dniu 15.02.1984 r. odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Gminnej Rady Narodowej w Lipuszu. Wojewoda gdański przedstawił kandydaturę radnego Jana Laski  na Naczelnika  Gminy. Przy aprobacie radnych p. Jan Laska otrzymał nominację na Naczelnika Gminy Lipusz. Natomiast po powstaniu samorządów w 1990 r. p. Jan Laska został wybrany wójtem. W 1991 r. ze względu na stan zdrowia odwołano dotychczasowego wójta i wybrano na to stanowisko p. Tadeusza Dziemińskiego, który pełnił tę funkcję do 2002 roku. W pierwszych bezpośrednich wyborach wójtem został wybrany p. Janusz Niewiarowski, a w kolejnych p. Mirosław Ebertowski, którego kadencja nadal trwa.
W dniu 24.03.1992 r. uchwałą Rady Gminy Lipusz ustanowiono herb gminy. Herbem Gminy jest widok drzewa lipowego wraz z fragmentem rzeki na zielono - niebieskim tle. Lipusz należy do grona miejscowości, które doczekały się monografii. Ukazała się ona w 1994 roku pod redakcją Józefa Borzyszkowskiego: "Monografia Lipusz - Dziemiany". Niezwykle cenną publikacją traktującą o przeszłości wsi jest książka Mariana Lemańczyka "Lipusz. Przeszłość wsi w pamięci jej mieszkańców".