Wójt Gminy Lipisz ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w 2017 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy

dodano: 7 kwietnia 2017,

Wójt Gminy Lipusz Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2016r. Dz.U.  poz. 1817) oraz Uchwały Nr XXIX/142//2016 Rady Gminy Lipusz z dnia 27 października  2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lipusz z  Organizacjami Pozarządowymi na 2017r.,  ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia  realizacji zadań publicznych w 2017 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, tj. w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu:

 

1. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych Gminy Lipusz a)   stwarzanie warunków do rehabilitacji osób niepełnosprawnych,                  

b)   realizacja i upowszechnienie systematycznych i efektywnych działań służących rehabilitacji i przygotowaniu do życia osoby niepełnosprawnej.                   

c)  integracja osób niepełnosprawnych i starszych Przewidywana kwota na realizację zadania –  6.000,00

2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w ramach programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Realizacja działań w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym w podprogramie 2016r.

Przewidywana kwota na realizację zadania –  4.000,00

 

Wiecej informacji w poniższym liku

http://www.lipusz.biuletyn.net/?bip=1&cid=126&bsc=N