Pomoc ARiMR dla rolników

dodano: 10 października 2017,

Rolnicy, którzy ponieśli straty wskutek sierpniowych nawałnic mogą składać wnioski o pomoc do 31.10.2017 r. Wnioski należy składać w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
 
Formularz wniosku o udzielenie pomoc można pobrać na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rolnicy-ktorzy-poniesli-straty-wskutek-sierpniowych-nawalnic-moga-skladac-wnioski-o-pomoc.html

Stawki pomocy wynoszą:
  1. 1.000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,
  2. 2.000 zł na 1 ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,
  3. maksymalnie 10.000 zł na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia działalności rolniczej, w przypadku szkód spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.
Pomoc, w przypadku szkód w uprawach rolnych i budynkach, pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2017 r. producent rolny nie miał ubezpieczonych przynajmniej od jednego z ryzyk, co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk.

Powyższe pomniejszenie kwoty pomocy nie dotyczy pomocy związanej ze szkodami w lasach.
 
Do wniosku dołącza się:
1) kopię protokołu oszacowania szkód, sporządzonego zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie MRiRW https://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc zawierającego informacje:
  • o powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, lub
  • o zakresie i wysokości szkód w budynkach służących do prowadzenia przez producenta rolnego działalności rolniczej spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,

potwierdzonego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód (w przypadku szkód w uprawach rolnych - tylko  gdy wynoszą one powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej), lub
2) oświadczenie producenta rolnego o powierzchni lasu, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, oraz o wysokości kwoty na odtworzenie lasu, w którym wystąpiły te szkody - otwórz. Wystąpienie szkód w lasach potwierdza wojewoda właściwy ze względu na położenie lasu, w którym wystąpiły te szkody, sporządzając adnotację na oświadczeniu producenta rolnego.
3) oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis (w przypadku pomocy de minimis),
4) kopie polis ubezpieczeniowych upraw i budynków.
 
UWAGA!
Wychodząc naprzeciw Naszym Mieszkańcom,
aby każdy z poszkodowanych nie musiał osobiście jechać po adnotację Wojewody do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, można złożyć wypełnione oświadczenie w Urzędzie Gminy.
Urząd Gminy przekaże oświadczenia do Urzędu Wojewódzkiego.