OGŁOSZENIE

dodano: 20 października 2017,

      Wójt Gminy Lipusz informuje, że osoby poszkodowane w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej mających miejsce z 11 na 12 sierpnia 2017 r., mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego z budżetu gminy.

Wsparcie kierowane jest do osób, których zdaniem dotychczasowa pomoc finansowa
i rzeczowa była nieadekwatna do rzeczywistych, poniesionych przez nich strat.

Wnioski przyjmowane będą do dnia 03.11.2017 r. godz. 1400 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipuszu następnie przeprowadzony będzie wywiad środowiskowy. Wypłata przyznanej pomocy odbywać się będzie w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.

W związku z koniecznością rozliczenia środków finansowych wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.