DODATKOWY NABÓR CZYSTE POWIETRZE W GMINIE LIPUSZ - EDYCJA 2017 INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW

dodano: 26 września 2017,

W związku przystąpieniem Gminy Lipusz do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) pn.: „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2017, Wójt Gminy w Lipuszu  informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Lipusz.

Zadaniem mogą zostać objęte nieruchomości zlokalizowane na terenie Gminy Lipusz i mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki:
a) jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych;
b) wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe;
c) wielorodzinne, stanowiące własność Gminy Lipusz.

Wysokość dofinansowania wyniesie do 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

• 6 250 zł na montaż kotła opalanego gazem, olejem opałowym lub na biomasę dla budynku jednorodzinnego,

• 14.300 zł na montaż kotła opalanego gazem, olejem opałowym lub na biomasę dla budynku wielorodzinnego,

• 11.450 zł na montaż pompy ciepła,

Dofinansowane mogą zostać zadania polegające na modernizacji systemów grzewczych, poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym ze sposobów ogrzewania:
a) kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym lub biomasą.
b) źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła),

Wnioski o zakwalifikowanie nieruchomości do konkursu można otrzymać w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Lipusz lub pobrać poniżej. Można je składać do 3.10.2017 roku – za termin złożenia uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku.

W sytuacji, gdy limit środków finansowych na realizację danego programu nie umożliwi udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom o przyznaniu dofinansowania decyduje, liczba osób zamieszkująca daną nieruchomość oraz w dalszej kolejności data złożenia wniosku.